Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε την Ελλάδα και άλλα έξι κράτη-μέλη να μεταφέρουν την οδηγία «για την προστασία των δεδομένων στο πλαίσιο της επιβολής του νόμου». Για το θέμα η Επιτροπή έχει στείλει αιτιολογημένες γνώμες σε Βουλγαρία, Ελλάδα, Ισπανία, Κάτω Χώρες, Κύπρο, Λετονία και Σλοβενία.

Η Ελλάδα και τα υπόλοιπα κράτη μέλη όφειλαν, σύμφωνα με την Επιτροπή, να είχαν μεταφέρει την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 6 Μαΐου 2018. Η οδηγία προστατεύει το θεμελιώδες δικαίωμα των πολιτών στην προστασία των δεδομένων, όταν οι αρχές επιβολής της ποινικής νομοθεσίας χρησιμοποιούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς επιβολής του νόμου.

«Οι ενωσιακοί κανόνες εξασφαλίζουν ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των θυμάτων, των μαρτύρων και των υπόπτων αξιόποινων πράξεων, προστατεύονται δεόντως. Η θέσπιση παρόμοιων προτύπων προστασίας των δεδομένων διευκολύνει την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της διασυνοριακής συνεργασίας για την καταπολέμηση του εγκλήματος και της τρομοκρατίας», επισημαίνει η Επιτροπή.

Και οι επτά χώρες έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να λάβουν τα απαιτούμενα μέτρα. Διαφορετικά, οι υποθέσεις μπορεί να παραπεμφθούν στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.